top of page

Upprop bland forskare med anledning av bränderna i Moria, Lesvos

Updated: Sep 26, 2020

A photo through a chain link fence of tents in the Moria camp.
The Moria camp on Lesvos in 2016. Photo by Anja Franck.

An English translation follows the Swedish text


Med anledning av de bränder som totalförstört Morialägret på Lesvos vill vi uttrycka vår förfäran över utvecklingen på de egeiska öarna under de senaste åren. Vi vill också påtala att bränderna i Moria inte kan ses som en isolerad händelse utan som en direkt konsekvens av EU:s migrations- och gränspolitik.

I kombination med EU:s övriga regelverk och initiativ har den så kallade ”hotspots-approachen” skapat en ohållbar situation på de egeiska öarna – där människor tvingas leva under både inhumana och rättsvidriga förhållanden. Ett antal forskningsrapporter har påvisat hur människor under långa perioder bor i läger utan tillgång till de allra mest basala förnödenheter och sanitära faciliteter – men också hur asylprocessen präglas av osäkerhet och ineffektivitet. Människorättsorganisationer och humanitära aktörer har under lång tid varnat för att situationen på Lesvos – och i synnerhet i Morialägret – oundvikligen kommer att leda till en katastrof. Nu är denna katastrof ett faktum.

Som medlemmar i den Europeiska Unionen, och som delaktiga i den politik som nu förs, är det dags för den svenska regeringen att ta sitt ansvar:

För det första, och med anledning av det akuta läget på Lesvos just nu, bör Sverige erbjuda sig att ta emot de människor som tidigare huserades i Moria och som idag står utan tak över huvudet. Speciellt fokus bör här läggas på människor som befinner sig i en särskilt utsatt position, såsom ensamkommande barn.

För det andra bör Sverige verka för att EU överger den inhumana och ineffektiva ”hotspots-approachen” samt att de undermåliga läger som idag finns på öar vid EU:s yttre gräns stängs och att dess invånare evakueras till länder som kan erbjuda värdiga förhållanden och en rättssäker asylprövning.


English Translation: Petition from Researchers Regarding the Fires in Moria, Lesvos

Following the fires that have burnt the Moria camp in Lesvos to the ground, we want to express our deepest concern with the developments in the Greek Aegean Islands over the past couple of years. We would also like to point out that the fires in Moria should be seen not as an isolated incident but rather as a direct consequence of the EU’s migration and border policies.

The so-called ”Hotspots approach”, in combination with the EU’s other policies and initiatives, has created an unsustainable situation in the Aegean Islands – where people are forced to live under both undignified and uncertain conditions. A number of research reports have shown how people live for protracted periods in camps that lack the most basic of necessities and sanitary facilities – but also how the asylum process is characterized by legal insecurity and inefficiency. For a long time, human rights organizations and humanitarian actors have warned that the situation in Lesvos – and in particular in the Moria camp – will inevitably lead to a disaster. This disaster is now a fact.

As members of the European Union, and as a party to the current policies, it is time for the Swedish government to take its responsibility:

First of all, and in light of the emergency unfolding right now in Lesvos, Sweden should offer to receive the people who were previously housed in Moria and are now lacking a roof over their heads. Particular attention should here be directed towards people in an especially vulnerable position, such as unaccompanied minors.

Second, Sweden should work within the EU for the abolishment of the inhumane and ineffective ”hotspots approach” and promote the closure of all of the substandard camps that are located in islands along the EU’s external border – and its residents evacuated to countries that can offer decent reception facilities and a legally secure asylum procedure.

 

Undertecknare/Signatories


Anja Franck, docent vis Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Alexandra Bousiou, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Patricia Lorenzoni, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet


Helena Lindholm, professor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Adrián Groglopo, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Alexander Jung, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet


Amalie Ravn Weinrich, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Amin Parsa, postdok vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet


Anders Neergaard, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet


Andrea Castro, professor vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet

Andréas Litsegård, lektor vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet


Angelika Kafrell-Lindahl, adjunkt och doktorand vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet


Angeliki Dimaki-Adolfsen, doktorand vid HDK, Göteborgs Universitet


Ann Ighe, lektor i ekonomisk historia, Göteborgs universitet

Anna Bredström, docent, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

Anna Lundberg, Professor i välfärdsrätt, Linköpings universitet

Anna Ryan Bengtsson, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet


Anne Kubai, docent, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola


Annelie de Cabo, fil. dr., Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Annika Berg, docent i idéhistoria, Stockholms universitet

Annika Lindberg, postdok vid Saxo-institutet, Köpenhamns universitet


Annika Taghizadeh Larsson, docent i socialt arbete, Linköpings universitet


Beatrice Persson, lektor vid HDK-Valand, Göteborgs universitet


Birgitta Jordansson, forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet


Carl Cassegård, professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet


Carolina Valente Cardoso, forskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Catharina Carlsson, universitetslektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Cecilia Rosengren, docent vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet


Christina Hansen, fil.dr i internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet

Claes Tängh Wrangel, postdok vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Daniel Strand, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala Universitet

Deniz Kellecioglu, lektor i nationalekonomi, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola


Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, Lunds universitet


Dustin Johnson, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Ebru Öztürk, universitetetslektor vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap/ Forum for Gender Studies, Mittuniversitetet 

Edda Manga, forskare vid Mångkulturellt centrum


Edmé Dominguez, docent vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Elena Namli, professor vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Elin Lundsten, universitetslektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet


Elizabeth Olsson, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet


Emanuelle Brandström Arellano, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Erik Carlsson, doktorand vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Erika Alm, docent i genusvetenskap, Göteborgs universitet


Erling Björgvinsson, professor vid HDK-Valand, Göteborgs universitet Eva Andersson, Institutionen för Historiska studier, Göteborgs Universitet


Eva Norström, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet


Eva Reimers, professor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession , Göteborgs universitet


Evie Papada, doktorand vid Loughborough universitet


Frida Andréasson, doktorand i Hälsovetenskap, Linnéuniversitetet


Gregg Bucken-Knapp, professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet


Gunilla Blomqvist Sköldberg, fil. dr, Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet

Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet

Hanna Wikström, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Hansalbin Sältenberg, doktorand i genusvetenskap, Lunds universitet


Helena Tolvhed, docent i historia, Stockholms universitet


Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap och docent i barnmedicin, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Hjalmar Falk, forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet


Håkan Thörn, professor i sociologi, Göteborgs universitet


Ingela Nilsson, professor vid institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet

Irene Molina, professor i kulturgeografi samt vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet


Irina Schmitt, lektor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Jacob Lind, doctorand vid Malmö institute for studies of migration, diversity and welfare, Malmö Universitet

Jan Bachmann, lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Jasmine Linnea Kelekay, doktorand i sociologi, University of California


Jeanette Sundhall, lektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet

Jelena Jovičić, doktorand i sociologi, Stockholms universitet


Jenny Kronman, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet


Johan Järlehed, docent i spansk språkvetenskap, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet


John Björkman, doktorand i idéhistoria, Stockholms universitet


Joseph Anderson, forskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet

Juan Velasquez Atehortúa, docent i genusvetenskap, Göteborgs universitet

Karin Eriksson, doktorand vid Department of Scandinavian Studies, University of Washington


Karin Krifors, biträdande lektor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet


Karin Thorslund, leg. psykolog och doktor i psykologi, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet


Karin Åberg, doktorand vid Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Karolina Enquist Källgren, biträdande lektor i idéhistoria, Stockholms universitet


Katarina Mattsson, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola


Klas Grinell, docent, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Kristin Wiksell, doktorand i sociologi, Karlstads universitet


Kristina Alstam, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet


Kristina Gustafsson, docent, institutionen för socialt arbete, Linneuniversitetet

Kristina Hultegård, doktorand vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet


Kristina Nilsson Lindström, universitetsadjunkt vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet


Kristina Wejstål, doktorand i internationell rätt, Göteborgs universitet


Lena Martinsson, professor i genusvetenskap, Göteborgs universitet

Lena Sawyer, docent i socialt arbete, Göteborgs Universitet


Linda Lane, forskare vid Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet


Lindita Aliti, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Linnéa Åberg postdok i socialt arbete, Linnéuniversitetet


Lisa Karlsson Blom, doktorand vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet


Lisa Åkesson, professor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Lory J. Dance, associate professor i Sociology and Ethnic Studies, University of Nebraska-Lincoln


Lotte Schack, doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Louise Dane, doktor i offentlig rätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet


Lovisa Bergdahl, docent i pedagogik, Södertörns högskola

Mahmoud Keshavarz, lektor vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet

Maja Herstad, adjunkt sociologi, Karlstad universitet


Maja Sager, lektor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet

Majsa Allelin, lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola


Malin Hasselskog, docent vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Maline Holmlund, doktorand i socialt arbete, Linköpings Universitet

Malcolm Jacobson, doktorand i sociologi, Stockholms universitet

Marcus Herz, docent i socialt arbete, Malmö Universitet


Maria Bexelius, doktorand i juridik, Uppsala universitet


Maria Clara Medina, forskare vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet


Maria Forslund, doktorand vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Maria Johansen, lektor idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet


Maria Karlsson, lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen och forskare i programmet Engaging Vulnerability, Uppsala universitet


Maria Malmström, docent i socialantropologi, Lunds universitet


Maria Moberg Stephenson, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet

Maria Persdotter, postdoktor i välfärdsrätt, Linköpings universitet


Maria Stern, professor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Mark LeVine, Professor of HIstory, University of California Irvine

Martin Harling, forskare vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs Universitet


Mathias Ericson, forskare i Genusvetenskap, Göteborgs universitet


Matilda Arvidsson, forskare vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Mats Rosengren, professor i retorik, Uppsala universitet


Mattias Bengtsson, docent i sociologi, Göteborgs universitet

Mattias Gardell, professor vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala Universitet


Mauricio Rogat, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

May-Britt Öhman, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet och Luleå tekniska högskola

Mehrdad Darvishpour, docent i Socialt arbete, Mälardalen högskola


Mia Liinason, professor i genusvetenskap, Göteborgs universitet

Mikela Lundahl Hero, Göteborgs universitet


Nicholas Smith, lektor i filosofi, Södertörns högskola


Niklas Hill, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet


Nina Gren, lektor i socialantropologi, Lunds universitet


Patrik Zapata, professor vid Förvaltningshögskolan

Paulina de los Reyes, professor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

Peo Hansen, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet


Per-Erik Nilsson, docent i religionssociologi, Uppsala Universitet


Per-Olof Mattsson, docent, litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet


Peter Johansson, lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Philip Lalander, professor i socialt arbete, Malmö universitet


Philipp Seuferling, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola

Pål Brunnström, forskare vid Institutionen för Urbana studier, Malmö universitet

Rakel Berman, fil.dr. vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

René León-Rosales, lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet


Richard Georgi, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet


Sabine Gruber, docent vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet


Sanna Strand, forskare vid Institutionen för ekonomisk historia, Stockholms universitet


Sara Uhnoo, docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet


Sarah Philipson Isaac, doktorand vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet


Scott Burnett, Universitetslektor, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet


Selma Hedlund, doktorand i sociologi, Boston University

Serena Coppolino Perfumi, doktorand i sociologi, Stockholms universitet

Shamal Kaveh, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Shervin Shahnavaz, universitetsadjunkt och psykolog, Karolinska Institutet


Signe Bremer Gagnesjö, fil dr. i etnologi och forskare i genusvetenskap, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Sofi Jansson-Keshavarz, doktorand i välfärdsrätt, Linköpings universitet


Sofia Björk, forskare och lärare i sociologi, Göteborgs universitet


Sofia Nordmark, universitetslektor vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings Universitet


Sofia Strid, docent i genusvetenskap, Örebro universitet


Sofie Hellberg, docent vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Staffan Granér, universitetslektor i ekonomisk historia, Göteborgs universitet


Staffan Lundén, fil. dr. vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Stefan Jonsson, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet


Stina Hansson, forskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet Stina Larsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet


Susanne Syrén, lektor i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Sven-Eric Liedman, professor emeritus, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet


Theodor Aalders, doktorand vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Tomas Poletti Lundström, doktorand, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Torun Elsrud, docent vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet


Ulrika Dahl, professor i genusvetenskap, Uppsala Universitet

Victoria Fareld, idocent i déhistoria, Stockholms universitet

Viola Bao, doktorand i litteraturvetenskap vid Northwestern University


Ylva Habel, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola


Ylva Wallinder, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet


Zahra Bayati, lektor i pedagogik, Göteborg universitet

Åsa Trulsson, lektor i kultursociologi, Linneuniversitet

Åsa Wettergren, professor i sociologi, Göteborgs universitet

Comments


bottom of page